"กปน."-"กปภ." รณรงค์ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำ Save Water You Make it ยื่นขอ "ฉลากเขียวเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม"

17 มี.ค. 2560 | 11:02:15
 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 การประปานครหลวง (กปน.) แถลงข่าว Save Water You Make it โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมหรือ (สมอ.)

นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า การผลิตอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาใช้น้ำน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพเท่าเดิม เป็นหนทางหนึ่ง ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการประปาส่วนภูทิภาค และการประปานครหลวง พร้อมสนับสนุนให้ยื่นขอใช้ฉลากเขียว ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากเขียว เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการ ใช้น้ำอย่างประหยัดให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายเสรี ศุภราอาทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวงในฐานะผู้ผลิตน้ำสะอาด ได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมการใช้น้ำประปาของประเทศ โดยได้มีการปรับปรุงแนวทางการใช้น้ำประปาของประชาชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการขยายกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวง อย่างไรก็ตามผู้ใช้น้ำประปาก็จะได้รับประโยชน์และความพอใจเท่าเดิม

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ประหยัดน้ำยื่นขอฉลากเขียวจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม การประหยัดน้ำและให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ อยากติดฉลากเขียว สามารถยื่นใบสมัครกรอกแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการ โครงการฉลากเขียว หลังจากนั้นจะมีการเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการภายใน 1 เดือนหลังจากยื่นใบสมัคร โดยประเมินจากการควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าสำเร็จรูปตามข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และจะมีการอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวหากการประเมินผ่านการรับรอง ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศจะมีอายุใช้ฉลากเขียว 3 ปี โดยเมื่อครบกำหนดสามารถยื่นขอต่ออายุการรับรองได้


Share this: