เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลาดยางพาราถนนสาย ศก.4019 จ.ศรีสะเกษ พร้อมเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

13 ส.ค. 2562 | 13:08:22

เสร็จสมบูรณ์แล้ว กรมทางหลวงชนบท สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ลาดยางพาราถนนสาย ศก.4019 จ.ศรีสะเกษ พร้อมเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ที่ได้ให้ความสำคัญในการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในการก่อสร้างถนน เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางอย่างยั่งยืนนั้น กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จึงได้ดำเนินการพัฒนาสายทาง ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีไคล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

รองอธิบดีฯ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า เดิมถนนสายดังกล่าวมีการเปิดใช้งานมานาน ถนนมีความชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนเดินทางด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวก สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย

ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4019
แยกทางหลวงหมายเลข 2085 - บ้านโนนศรีไคล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งดำเนินการซ่อมสร้างถนน (Pavement in place Recycling) เป็นถนนผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 0+795 ถึง 6+045 รวมระยะทาง 5.250 กิโลเมตร พร้อมเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น

11.6 ล้านบาท

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น


Share this: