อบจ.สมุทร​ปราการ​พาชม "โครงการลูกพระดาบส" สมุทรปราการ​ ตามแนวพระราชดำริ​ของพระบาท​สมเด็จ​พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช​ รัชกาลที่ ​9

12 ก.ย. 2560 | 16:40:54
 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จุดเริ่มต้นของโครงการลูกพระดาบส มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2541 บนเนื้อที่ 475 ไร่ ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพรการใช้พลังงานทดแทนและอื่นๆ ปัจจุบันโครงการลูกพระดาบสอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันของสำนักพระราชวัง มูลนิธิพระดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ รับหน้าที่เป็นห้องเรียนเสริมสร้างทักษะเกษตรกรรมกลางแจ้งขนาดใหญ่ ต้อนรับนักเรียนทุกเพศทุกวัยแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย แบ่งการเรียนการสอนเป็น 2 รูปแบบ คือ การเรียนการสอนแบบศิษย์พระดาบส ได้แก่หลักสูตรเกษตรพอเพียงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรช่างไม้เครื่องเรือนได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ การเรียนการสอนในรูปแบบที่

และกิจกรรมการเกษตรตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ ชุมชน เมื่อฝึกอบรมเสร็จสามารถนำทักษะใบประกอบอาชีพได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆได้แก่การประมงการปลูกผักและผลไม้ การปลูกไม้ทนสภาพดินเค็มรอบพื้นที่โครงการ การปลูกไม้ดอกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การปลูกไม้ประดับ การปลูกสมุนไพรเพื่อทำแปลงสาธิต และการปศุสัตว์ ซึ่งจะจัดหลักสูตรหมุนเวียนกันไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมสาธิตการใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม ผลิตไบโอดีเซล ตากปลาสลิดในโรงอบแห้งบนเรือนกระจก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะบนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชที่ทนต่อสภาพดินเค็มในรูปแบบสวนพฤษศาสตร์ระบบนิเวศน้ำกร่อย เส้นทางศึกษาธรรมชาติร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเกษตรเป็นต้น


Share this: