องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเยี่ยมบ้านเกษตรกรต้นเเบบเกษตรผสมผสาน ตามเเนวพระราชดำริ

14 ส.ค. 2562 | 17:40:07

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขโดยทั่วกัน

ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 540 ไร่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ การดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพในลักษณะแปลงสาธิตต้นแบบ มีการนำองค์ความรู้ที่โดดเด่นมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพจำนวน 18 เรื่อง อาทิ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานโครงการฯ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีการต่อยอดผลสำเร็จ และค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานขยายผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ทั้งในพื้นที่เป้าหมายเดิมและพื้นที่เป้าหมายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกด้วย

โอกาสนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า "รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเปิดงานใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พวกเราทุกคนต่างมาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงก่อตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เเละพระราชทานพระราชดำริด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงให้แก่ราษฎร  และเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งเเวดล้อม สวัสดิการสังคม และ ศิลปาชีพ ตามพระปฐมบรมราชโองการ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชดำริ ทั้งนี้ขอขอบคุณสำนักงาน กปร. กรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เเละขอให้ทุกคนที่มาร่วมชมงานได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติใช้ต่อไป"

จากนั้นองคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชูเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้าน นายเกษมศิลป์ เสนาจ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ เกษตรตัวอย่างด้านการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เดิมทำการเกษตรเชิงเดี่ยว จนกระทั่งในปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้นำมาปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรของตนเอง มีการทำนา ปลูกไม้ผล พืชสวน พืชไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปศุสัตว์ ทำให้เกิดความหลากหลาย ผลผลิตที่ได้ก็นำมาบริโภคในครัวเรือน หากเหลือนำไปแจกจ่ายและจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ประมาณ 985,000 บาทต่อปี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชน และเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้
Share this: