องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎร

13 มิ.ย. 2561 | 16:05:33

 

 

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลาประมาณ 16.00 . นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่พระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืน โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อร่วมประชุมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับพร้อมกับบรรยายสรุปภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานบรรยายสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 

      พื้นที่ภาคเหนือนับตั้งแต่ปี 2506 มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงกันยายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,800 โครงการ สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนทั้งสิ้น 181 โครงการ สามารถแยกประเภทได้ดังนี้ โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ จำนวน 110 โครงการ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร จำนวน 3 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ จำนวน 24 โครงการ โครงการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสาร จำนวน 2 โครงการ โครงการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษา จำนวน 28 โครงการ รวมทั้งโครงการพัฒนาแบบบูรณาการและอื่นๆ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎร


Share this: