องคมนตรี ติดตามเร่งรัด ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง

11 ก.ค. 2561 | 15:56:50


     เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ราษฎร

     สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 465 โครงการ  สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร มากกว่า 700,000 ไร่ และมีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อออกแบบก่อสร้าง และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน 3 โครงการ ซึ่งได้แก่

1) โครงการอ่างเก็บน้าแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2564
2. โครงการอ่างเก็บน้าห้วยแม่ป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อำเภอฮอด  คาดว่าจะ สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2563
3. โครงการอ่างเก็บน้าแม่ฮอด อำเภอฮอด  คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ในปี พ.ศ. 2564

     โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ  ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และเยี่ยมราษฎรรับทราบความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคการประกอบอาชีพ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พริกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2523 โดยในปี 2554 กรมชลประทานได้ทําการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ที่มีขนาดความจุ 36 ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบส่งน้ำ ซึ่งมีขนาดความยาวรวมทั้งสิ้น ประมาณ 30 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และเมื่อก่อสร้าง แล้วเสร็จก็จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร  ของตําบลแม่พริก และตําบลแม่ปุ จํานวน 18,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน จำนวน 1,475 ครัวเรือน รวมถึงเพื่อการอุปโภค-บริโภคในช่วงหน้าแล้ง นอกจากนี้ยังได้มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรสามารถวางแผนเพาะปลูกได้เป็นอย่างดีส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

         ทั้งนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ได้กล่าวว่า “พื้นที่ภาคเหนือนับตั้งแต่ปี 2506  มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จนถึงกันยายน 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,800 โครงการ ซึ่งจังหวัดลำปาง มีโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด 114 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จํานวน 97 โครงการ ซึ่งมีความจุรวม 248 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้มากกว่า 260,000 ไร่ และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จประมาณ 17 โครงการ  บางโครงการมีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี ก็อาจเกิดการชำรุดไปตามกาลเวลา ประกอบกับราษฎรมีความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรับปรุงแก้ไข และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงต้องมีการติดตามเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บราษฎรต่อไป”
Share this: