หลีกเลี่ยง การเสียบหรือถอดปลั๊กในขณะที่มือหรือร่างกายเปียกน้ำ

15 เม.ย. 2562 | 09:12:04
เช็ดมือก่อนเสียบปลั๊ก ขณะร่างกายหรือมือเปียกน้ำ ควรหลีกเลี่ยงการเสียบหรือถอดปลั๊ก

ด้วยความปรารถนาดี จากการไฟฟ้านครหลวง

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living
Share this: