สำนักงาน กปร. นำเยาวชนอาสา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 10 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

21 ก.พ. 2563 | 21:59:20

นายปวัตร์  นวะมะรัตน  รองเลขาธิการ กปร. เป็นประธานในการเปิด “โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp ) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะก้าวขึ้นเป็นกำลังสำคัญ  ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ได้เข้ามาเรียนรู้  ในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ จนก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมาย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรของพระองค์โดยแท้

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB Camp)ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นเป็นรุ่นที่ 10  ภายใต้ชื่อ “เยาวชนอาสาอนุรักษ์ผืนป่า พัฒนาสายน้ำ สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน”  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23  กุมภาพันธ์ 2563 รวมเวลา 7 วัน  โดยนำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 80 คน ร่วมศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งน้อง ๆ จะได้มีโอกาสเรียนรู้ จากผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ทำการศึกษาทดลองตามแนวพระราชดำริ เกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้เผยแพร่จนเป็นที่ประจักษ์  อีกทั้งได้ศึกษาเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งภาคทฤษฎีเกี่ยวกับ ความเป็นมาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด และการผลิตไม้ดอกสู่ตลาดโลก ของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง อีกทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตของเกษตรกรจากการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ควบคู่กับการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมาพัฒนายอดการประกอบอาชีพของตนเอง นอกจากนี้ในภาคปฏิบัติ น้องๆ ยังได้ทดลองทำอาหารสัตว์จากวัตถุดิบธรรมชาติ การทำสบู่นมแพะ การขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้  และฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ดอกประเภทหัว ได้แก่ ปลูกแกลดิโอลัส และปทุมมา ฯลฯ อีกทั้งยังได้รับฟังเสวนาพิเศษหัวข้อ “คนบันดาลใจ” โดย พันเอก วันชนะ สวัสดี  หรือ ผู้พันเบิร์ด  นอกจากนี้ น้องๆ เยาวชนยังได้ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาตามแนวพระราชดำริ” ณ  โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำให้โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงามมากขึ้น ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาประยุกต์ใช้ จึงเชื่อได้ว่าเยาวชนทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถนำความรู้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลดีทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะได้ทำหน้าที่ในการสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อเกิดเป็นเครือข่ายเยาวชนรู้งานที่จะสืบสานเผยแพร่แนวพระราชดำริสู่สาธารณชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ภายหลังจากเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) แล้ว ยังมีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่าย ไปต่อยอดในกิจกรรมการประกวดผลงาน “เยาวชนอาสา สานต่อพระราชดำริ” เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษาพร้อมถ้วยรางวัลต่อไป
 
 
Share this: