สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผย ก.ย.62 แรงงานไทย ว่างงาน 3.85 แสนคน

09 ต.ค. 2562 | 17:47:55
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดผลการสำรวจภาวะการทำงานแรงงานไทย พบเดือนกันยายนมีผู้ว่างงานกว่า 3.85 แสนคน เพิ่มกว่าปีที่ผ่านมาถึง ขณะที่นักศึกษาจบใหม่กว่า 5 แสนคนเสี่ยงเผชิญปัญหาว่างงานสูงขึ้น

วันที่ 9 ต.ค.2562  สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน 2562 พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปมีจำนวน 56.64 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงานจำนวน 37.72 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำจำนวน 37.21 ล้านคน, ผู้ว่างงาน 3.9 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน

ขณะที่ตัวเลขการทำงานของคนไทยพบว่า เดือนกันยายน 62 มีผู้ว่างงานกว่า 3.85 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราส่วนการว่างงานร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน และหากเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นถึง 3,000 คน นั่นหมายความว่า ภาคครัวเรือนที่ประสบปัญหากับภาวะเศรษฐกิจของประเทศลูกหลานที่เรียนจบมาไม่มีงานทำ ส่งผลให้ตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นมาก

สำหรับตัวเลขผู้ว่างงานพบว่า ภาคใต้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.7 หมื่นคน, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น 2.2 หมื่นคน, ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 1.0 พันคน ในขณะที่ภาคกลางผู้ว่างงานลดลง 2.4 หมื่นคน และกรุงเทพฯ ลดลง 1.4 หมื่นคน

ในเดือนสิงหาคม 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.82 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.7 ล้านคน (จาก 38.29 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.1 หมื่นคน (จาก 4.03 แสนคนเป็น 3.82 แสนคน)

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.09 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.0 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1.0 ล้านคน (จาก 38.63 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 5.4 หมื่นคน (จาก 3.82 แสนคนเป็น 4.36 แสนคน)
Share this: