สารสกัดกัญชา Medical Grade เพื่อผู้ป่วยไทย มั่นใจ เข้าถึง ปลอดภัย

22 ต.ค. 2562 | 09:58:33
องค์การเภสัชกรรม ดำเนินการผลิตสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ภายใต้การผลิตแนวทางมาตรฐาน 7 G หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัตที่ดี 7 ด้าน และควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ปลูกจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมสามารถส่งมอบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปใช้ในสถานพยาบาลนำร่องให้บริการกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ และในโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกของกรมการแพทย์สำเร็จ ช่วยให้ผู้ป่วยไทยเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและมั่นใจในการใช้ได้อย่างปลอดภัย

#กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน #กัญชารักษาโรค
#องค์การเภสัชกรรม #GPOMedicalGrade


 
Share this: