สารคดีวิทยุ : สืบสานพระราชดำริ สร้างสุขปวงประชา ตอน จากฎีกา สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ

11 มี.ค. 2562 | 17:08:32

 
ตอนที่ 10  จากฎีกา สู่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ

          น้ำ เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทุกข์สุขของชาวบ้าน ดังเช่น ที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จากลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีถ้อย ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา ในช่วงฤดูฝนเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำก็จะไหลแรงมาก พอถึงหน้าแล้งน้ำก็จะแห้งขอด เนื่องจากไม่มีพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำ ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมมาโดยตลอด แม้มีลำน้ำห้วยเฮี้ยซึ่งมีน้ำตลอดทั้งปีก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่แล้วความทุกข์ยากที่สะสมมานานของชาวบ้านก็ได้รับการปัดเป่า เมื่อความทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่ชาวบ้านได้ร่วมกันขอพระราชทานความช่วยเหลือในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

             ณ วันนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้ จะได้ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ ณ ตำบลศรีถ้อย แห่งนี้ โดยอ่างเก็บน้ำมีขนาดความจุ 2.235 ล้านลูกบาศก์เมตร จะสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตรของราษฎรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของตำบลศรีถ้อยได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี จำนวน 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3 , 5, 7, 8, 10 และ 12 ราษฎรรวมทั้งสิ้น 1,254 ครัวเรือน ประชากรรวม 3,555 คน ส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 2,000 ไร่ และช่วงหน้าแล้งจำนวน 500 ไร่ รวมทั้งส่งน้ำให้กระจายไปยังฝายที่มีอยู่เดิม 7 ฝาย เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองในการประกอบอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรได้มีรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากจะช่วยในการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแล้ว อ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากอีกด้วยที่เกิดขึ้นเป็นประจำอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ แม้จะอยู่ในที่พื้นที่ห่างไกล น้ำพระทัยของพระองค์ยังคงไหลรินไปถึงพสกนิกรได้คลายความทุกข์ยาก และจะเป็นพลังในการสร้างจิตสำนึกในการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคง และส่งต่อไปยังลูกหลานได้มีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้น เพื่อจะได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดความยั่งยืนตราบนานเท่านานต่อไป

Share this: