สารคดีวิทยุ : สืบสานพระราชดำริ สร้างสุขปวงประชา ตอน ฝายห้วยโสกรัง น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร

13 ส.ค. 2562 | 07:14:11

ตอนที่ 43  ฝายห้วยโสกรัง น้ำพระราชหฤทัยสู่ถิ่นทุรกันดาร

จากลักษณะพื้นที่ของอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อับฝน ทำให้ประสบกับปัญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนาน น้ำจึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังเช่นพื้นที่บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นที่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและทำการเพาะปลูก ราษฎรจึงร่วมกันถวายฎีกาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือในการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ให้ชาวบ้านได้มีน้ำกิน น้ำใช้ และสามารถประกอบอาชีพทำการเกษตรได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบส่งน้ำและขุดลอกหนองน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาปัญหาให้กับราษฎร

นับจากนั้น โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ ฝายชะลอน้ำเหนือฝายห้วยโสกรัง พร้อมระบบท่อส่งน้ำและขุดลอกคลองหนองอีโล จนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนช่วยเหลือราษฎรบ้านอีโล หมู่ที่ 5 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 150 ครัวเรือน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรในฤดูฝน 200 ไร่ และในฤดูแล้ง 200 ไร่ ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน นายภูมินทร์ คุณปรึกษา ผู้ใหญ่บ้านอีโล ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ราษฎรในพื้นที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับในครั้งนี้ว่า “เมื่อก่อนไม่มีที่กักเก็บน้ำ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก แต่พอมีโครงการฯ เข้ามา ทำให้มีที่กักเก็บน้ำ ไว้ใช้ มีชีวิตที่ดีขึ้น รู้สึกภาคภูมิใจที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทานโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน” นอกจากราษฎรบ้านอีโล จะได้รับประโยชน์จากฝายนี้แล้วยังสามารถขยายความชุ่มชื้นบรรเทาทุกข์ไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ในการดำเนินชีวิตอีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดารเพียงใด น้ำพระราชหฤทัยยังไหลรินส่งไปถึงและสร้างความสุขในหัวใจของพสกนิกรของพระองค์เสมอมา
 

Share this: