สารคดีวิทยุ ชุด "ในหลวงในความทรงจำ"

06 มี.ค. 2561 | 15:22:35
 

สารคดีวิทยุชุดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สามารถติดตามได้ดังนี้
 
 
ตอนที่1 โครงการก่อสร้างถนนห้วยมงคลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ​

ตอนที่ 2 โครงการก่อสร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์

ตอนที่ 3 โครงการสถานบำบัดโรคโปลิโอ

ตอนที่ 4 โครงการ เรือพระราชทานเวชพาหน์


ตอนที่ 5 โครงการฝนหลวง
 
ตอนที่ 6 โครงการสถาบันราชประชาสมาสัย

ตอนที่ 7 โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 8 "โครงการตามพระราชประสงค์สหกรณ์หุบกะพง"

ตอนที่ 9 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ตอนที่ 10 ทุนเล่าเรียนหลวง

ตอนที่ 11 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

ตอนที่ 12  โครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง

ตอนที่ 13 มูลนิธิโครงการหลวง

ตอนที่ 14 โครงการธนาคารข้าวพระราชทาน

​ตอนที่ 15 โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป
 
ตอนที่16 โครงการ “เขื่อนกักเก็บน้ำ ” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก
 
ตอนที่ 18 โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

ตอนที่ 19 ป่าไม้ ที่เก็บน้ำที่ดีที่สุด


ตอนที่ 20 โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว - ปราจีนบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 21 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 22  โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 23 โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ

ตอนที่ 24 โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 25 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 26 โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

ตอนที่ 27 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 28 โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

ตอนที่ 29 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 30 โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 31 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่ 32 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

ตอนที่ 33 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ จ.เชียงใหม่

ตอนที่ 34 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

ตอนที่ 35 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

 
ตอนที่ 36 ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตอนที่ 37 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ตอนที่ 38 น้ำดีไล่น้ำเสีย ทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 39 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
 
ตอนที่ 40 โครงการศึกษาวิธีฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

ตอนที่ 41 โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี

ตอนที่ 42 โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 43 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 44 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
 
ตอนที่ 45 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

ตอนที่ 46 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตอนที่ 47 โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตอนที่ 48 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 49 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

ตอนที่ 50 โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลฯ จังหวัดนครนายก
 
ตอนที่ 51 โครงการแก้มลิง 
 
​ตอนที่ 52 โครงการก่อสร้างสะพานจตุรทิศตะวันตก ตะวันออก

 

ตอนที่ 53 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 54 โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
ตอนที่ 55 โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 56 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 57 โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
ตอนที่ 58 โครงการกำจัดวัชพืชเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 59 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ตอนที่ 60 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
ตอนที่ 61 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณที่ราบเชิงเขาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ตอนที่ 62 ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก22) สปป.ลาว

ตอนที่ 63 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

ตอนที่ 64 โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ

ตอนที่ 65 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัต (เขาเจ้าลายใหญ่) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 66 โครงการทฤษฎีใหม่ห้วยใหญ่วังแขม จังหวัดลพบุรี

ตอนที่ 67 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหัวหินและวังไกลกังวลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 68 โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ตอนที่ 69 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำของอ่างเก็บน้ำยางชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตอนที่ 70 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตอนที่ 71 โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ตอนที่ 72 โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

ตอนที่ 73 โครงการอ่างเก็บนฤบดินทรจินดา

ตอนที่ 74  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตอนที่ 75  กังหันน้ำชัยพัฒนา
 
ตอนที่ 76  หลักการทรงงาน ความเพียร : พระราชนิพนธ์พระมหาชนก

ตอนที่ 77   พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย

ตอนที่ 78  รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development Lifetime Achievement Award)

ตอนที่ 79  รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ตอนที่ 80  รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

 

Share this: