สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า โครงการ ฝายห้วยจันลัน 2 - ฝายห้วยยาง อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอำนาจเจริญ

14 ก.พ. 2561 | 17:19:26
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฝายห้วยจันลัน 2 และโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561​ เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฝายห้วยจันลัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้และโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะบำบัดทุกข์ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และพระราชปณิธาณในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานไว้ให้บังเกิดความต่อเนื่องและสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ครงการฝายห้วยจันลัน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโครงการที่เกิดจากราษฎรตำบลหนองมะแซว ขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง จึงได้ขอพระราชทานโครงการฝายน้ำล้นห้วยจันลัน 2 บริเวณพื้นที่บ้านหนองหิน หมู่ที่ 4 ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฝายห้วยจันลัน 2 ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเมื่อกุมภาพันธ์ 2560 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารฝายทดน้ำขนาดความสูง 3 เมตร ยาว 32 เมตร และอาคารประกอบ พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยลึก 1.5 เมตร บริเวณด้านหน้าฝายยาว 1,000 เมตร บริเวณด้านท้ายฝายยาว 300 เมตร เพื่อเพิ่มความจุของน้ำในลำห้วย และดำเนินการแล้วเสร็จกันยายน 2560 ที่ผ่านมา ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 980 ไร่ และช่วงฤดูแล้ง จำนวน 60 ไร่ ทำให้ราษฎรจำนวน 150 ครัวเรือน 600 คน มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ราษฎรยังได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์กับทุกคนต่อไป โอกาสนี้ องคมนตรี และคณะฯ ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ให้กับราษฎรได้มีแหล่งอาหารโปรตีนไว้บริโภคต่อไป

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ยังได้ ปล่อยปลา รวมทั้งหมด 10,009 ตัว เป็น ปลาตะเพียนทอง 500 ตัว /ปลาสร้อยขาว 4,500 ตัว/ ปลายี่สกเทศ 2,000 ตัว/ ปลานิล 3,000 ตัว และปลาสวาย 9 ตัว

จากนั้นเวลา 13.30 น. องคมนตรี และคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และเยี่ยมราษฎร ซึ่งโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ตามที่ราษฎรบ้านนาเมือง ขอพระราชทานจากความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง ต่อมาเมื่อกุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 13.20 เมตร ยาว 55 เมตร สูง 2.50 เมตร เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น พร้อมทั้งขุดลอกลำห้วยด้านเหนือน้ำลึก 1.50 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ การประมง และทำการเกษตรของราษฎร จำนวน 183 ครัวเรือน สนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน จำนวน 1,750 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งจำนวน 60 ไร่ นอกจากนี้ราษฎรยังได้สร้างการมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมีสมาชิกรวม 70 คน เพื่อบริหารการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับทุกคนได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามพระราชประสงค์และพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายสายทอง จารุชัย อายุ 66 ปี เป็นขาวบ้านผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างฝายห้วยจันลัน2 ตำบล หนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 3 ไร่ เปิดเผยว่า ในอดีต ที่ดินแห่งนี้มีความแห้งแล้ง ประชากร ไม่สามารถปลูกพืชได้หลากหลาย ปัจจุบัน หลังจากโครงการแล้วเสร็จ พบว่าดีขึ้นกว่าเดิม ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ตนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และจะขอทำความดีตลอดไป

ด้าน นายอุดม เด่นดวง ราษฎรบ้านนาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ขอ พระราชทานโครงการฝายห้วยยาง บริเวณพื้นที่บ้านนาเมืองหมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก เพื่อช่วยเหลือ ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง กล่าวว่า ในวันนี้ตนรู้สึกยินดีที่คณะองคมนตรีได้เดินทางมาให้กำลังใจ รู้สึกภาคภูมิใจซาบซึ้งใจที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 และรัชกาลที่ 9 ได้มองเห็น ความทุกข์ยากของราษฎร ตนในฐานะราษฎร จะน้อมรับ และทำความดีด้วยใจ จนกว่าชีวิตจะหาไม่

 


Share this: