สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ "สมเด็จพระมหามุนีวงศ์" (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เป็นพระสังฆราชองค์ที่ 20

07 ก.พ. 2560 | 08:52:02
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แล้ว โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอด และได้มีการนำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามที่ได้บอกไว้ 3 ประการ ทูลเกล้าขึ้นไปทั้งห้ารูป และวันเดียวกันนี้ได้รับการ แจ้งมาว่าการโปรดเกล้าฯลงมาเรียบร้อยแล้ว คือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) วัดราชบพิธ และในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะมีการสถาปนาที่วัดพระแก้วในเวลา 17.00 น. ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จด้วยพระองค์เอง
"สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมฺพโร) ได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชาคณะ เมื่อปี 2552 นามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ เป็นสมเด็จพระราชา คณะฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม และรองแม่กองงานสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ 
- เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 (ปัจจุบันอายุ 90 ปี) ณ ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
-บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี 2480 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพระธรรมเสนานี (เงิน นนฺโท) เป็นพระอุปัชฌาย์" 
-อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 ณ พัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม" 
-"ตำแหน่งปัจจุบัน สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, กรรมการคณะธรรมยุต, กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุต ฯลฯ
Share this: