สภาเห็นชอบตั้ง 15 คกก. สามัญฯพิจารณาเงินรายจ่ายเพิ่มเติม ในปี 60 วงเงิน 2,654 ล้านบาท

15 ก.พ. 2560 | 06:58:00
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ กทม.

ในที่
ประชุม นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครจ่ายขาดเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 2,654,512,000 บาท เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งการขอจ่ายขาดเงินสะสมประกอบด้วยงบกลาง จำแนกเป็น 2 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล จำนวน 1,190,620,000 บาท และเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,463,892,000 บาท ทั้งนี้ด้วยเหตุผลและความจำเป็นจึงขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ในการนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมิได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือได้จัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ ..) อาศัยอำนาจตามมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 กรุงเทพมหานคร โดยหากในปีงบประมาณใด เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายสำหรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้จ่ายสำหรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ยังขาดอยู่ในปีนั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการบริหารงานและนโยบายด้านการศึกษาซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนและต้องมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครได้พิจารณาและให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณให้เกิดความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดกับกรุงเทพมหานครมากที่สุด อย่างไรก็ตามเสนอขอให้คณะผู้บริหารมีความรอบครอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพดำเนินนโยบาย จากนั้นที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน แบ่งเป็น สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 10 คน ผู้บริหาร 5 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดต่อไป


Share this: