สธ. เข้มมาตรการบังคบใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15 เม.ย. 2562 | 19:51:45
กระทรวงสาธารณสุข เข้มมาตรการการใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำหน่าย สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ระหว่างวันที่ 11 -13 เมษายน 2562 ได้ส่งทีมสุ่มตรวจ 841 ครั้ง พบการกระทำผิด 145 ราย

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกกระทรวงกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถทุกประเภท หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรขับรถจะดีที่สุด พร้อมเฝ้าระวังเข้มงวด การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลา สถานที่ และบุคคลที่ห้ามจำหน่าย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ห้ามดื่มบนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 2.ห้ามขายบนทาง 3.ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด 4.ห้ามขายให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551ระหว่างวันที่ 11 -13 เมษายน 2562 ได้ส่งทีมสุ่มตรวจ 841 ครั้ง พบการกระทำผิด 145 ราย การกระทำความผิด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.ขายนอกเวลา 67 ราย 2.โฆษณา 40 ราย และ 3.ขายในพื้นที่กำกับดูแลของรัฐ 10 ราย

ทั้งนี้ การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปั๊มน้ำมัน หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และผู้ที่มึนเมาจนครองสติไม่ได้ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท กฎหมายกำหนดให้ขายคือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. เท่านั้น
Share this: