สธ. จับมือ มสธ. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพบริการด้านสุขภาพประชาชน

24 มี.ค. 2559 | 19:41:19

วันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของงานระบบสุขภาพ เป็นการยกระดับมาตรฐานของบุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีระดับการศึกษาสูงขึ้น เพิ่มทักษะการให้บริการที่จำเป็นในการดูแลสุขภาพของประชาชน รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงาน


แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการบัณฑิตด้านสาธารณสุข ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ดีสู่ประชาชน และยังเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อีกด้วย เมื่อบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ จะสามารถเติมเต็มระบบงานของกระทรวงสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีปณิธานในการเปิดและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคน ด้วยระบบการศึกษาทางไกล โดยไม่ต้องแยกวิถีการเรียนรู้ออกจากชีวิตการงานและครอบครัว อีกทั้ง มสธ.ได้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ หลายหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี โท เอก รวม 12 สาขาวิชาหรือคณะ สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมาแล้วกว่า 35 ปี โดยรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรง โดยเฉพาะเป็นผู้ทำงานประจำในหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรแพทย์แผนไทย ขณะนี้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเป็นจำนวนมาก ซึ่งปฏิบัติงานด้านบริการสาธารณสุขอยู่ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณะสุข


Share this: