สธ. ขยายทีม “ผู้ก่อการดี” ป้องกันการจมน้ำ หลังพบ 1 ทศวรรษ สามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เด็กไทย ได้ร้อยละ 50

12 ม.ค. 2560 | 06:34:02
 

วันที่ 12 มกราคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา Merit Maker…Drown No More 2016 “สานพลังผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ” และมอบโล่รางวัลระดับประเทศ แก่ทีมที่ได้รับรางวัลผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำประเภทต่างๆ ประจำปี 2559 ว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่วจากข้อมูลพบว่าในช่วง 10 ปี (2549-2558) การเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กลดลงจาก 1,482 คนในปี 2549 เหลือ 701 คนในปี 2558 หรือลดลงถึงร้อยละ 50 แม้ที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่เด็กไทยไม่ควรตายก่อนวัยอันควร เพราะเด็กจมน้ำเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ ทาวกระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้การลดจำนวนการเสียชีวิตจากการจมน้ำอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในปี 2560 กำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กไทยให้ลดลงเหลือ 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน หรือลดลงเหลือไม่เกิน 600 คน โดยเน้นกลยุทธ์การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ซึ่งเป็นการผลักดันและกระตุ้นให้พื้นที่เกิดการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของสหสาขาและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยปัจจุบันมีทีมผู้ก่อการดีทั้งสิ้น 1,084 ทีม ครอบคลุม 376 อำเภอ ใน 65 จังหวัด และเตรียมขยายผลในทุกตำบลทั่วประเทศ ต่อไป ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำเสี่ยงได้รับการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้ว 2,688 แห่ง เด็กได้รับการเรียนหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็น ที่จะช่วยให้สามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อตกลงไปในน้ำกว่า 95,300 คน ประชาชนและเด็กในชุมชนได้รับการฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กว่า 41,410 คน


ในส่วนของการจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่ ทีมผู้ก่อการดี ให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เครือข่าย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทั่วประเทศประมาณ 500 คน ประกอบด้วย ผู้เข้ารับรางวัล ผู้แทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสา ซึ่งภายในงานมีการมอบโล่รางวัลแก่ทีมผู้ก่อการดี ระดับประเทศ ประจำปี 2559 จำนวน 76 ทีม โดยเป็นทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ ระดับทอง ซึ่งได้รับโล่รางวัลของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีมผู้ก่อการดี อบต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ส่วนทีมผู้ก่อการดี ป้องกันการจมน้ำ ระดับเงิน จำนวน 7 ทีม และประเภทอื่นๆ ได้รับโล่รางวัลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นอกจากนี้ ยังมีเวทีวิชาการ บูธนิทรรศการ และโปสเตอร์นำเสนอผลงานของพื้นที่


Share this: