สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8

15 ก.พ. 2560 | 03:20:17
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ็์ - 24 มีนาคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

หลักฐานการรับสมัคร 

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 2 ใบ (ติดใบสมัครจำนวน 1 ใบ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาเอกสารที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) หรือ ก.พ. รับรองว่าสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ใบรับรองผู้สมัคร (ส่วนที่ 2) จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรอง 2 คน)
6. ผู้สมัครที่มิได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กร กรุณาแนบหนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน (ส่วนที่ 3) มาพร้อมใบสมัคร
7. ผู้สมัครในข้อ ข.(1) ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการภาคเอกชน โปรดแนบเอกสารข้อมูลการประกอบธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน (เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท ฯลฯ)
 
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560)

รายละเอียดหลักสูตร

- ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) (ขอรับใบสมัครได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า หรือดาวน์โหลดจาก www.kpi.ac.th) ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2560

- ประกาศและแจ้งผลคัดเลือก (สามารถตรวจสอบได้จาก www.kpi.ac.th) 4 เมษายน 2560

- ผู้ได้รับการคัดเลือกรายงานตัว 24-25 เมษายน 2560

- พิธิเปิด และปฐมนิเทศหลักสูตร 18-21 พฤษภาคม 2560

- เริ่มการศึกษาอบรมตามตารางการบรรรยาย (เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2561) 26 พฤษภาคม 2560

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลักสูตร กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
ผู้ประสานงาน – นางสาวธิดารัตน์ เกษีสม, นางสาวศุภมาส วิริยะสกุลพันธุ์
หมายเลขติดต่อ – โทรศัพท์ 0-2141-9544, 0-2141-9538Share this: