รายการวิทยุ ชุด "สืบสานงานพัฒนา” ประจำปี 2563

03 ก.พ. 2563 | 13:26:08
รายการวิทยุ ชุด " สืบสานงานพัฒนา” รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร. กับสถานีวิทยุ สวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนตัวแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตที่เห็นผลสำเร็จอย่างรูปธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
 

รายการวิทยุตอนที่ 1 เรื่อง งานนิทรรศการ "ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง" ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมาเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการวิทยุตอนที่ 2 เรื่อง เกษตรต้นแบบ ผู้พลิกผืนดินสร้างชีวิตใหม่ที่มีสุข ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายการวิทยุตอนที่ 3 เรื่อง สำนักงาน กปร. กับการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายการวิทยุตอนที่ 4 ​เรื่อง องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย
 
 
รายการวิทยุตอนที่ 5 เรื่อง ห้วยท่าเดื่อ...น้ำพระราชหฤทัย สู่โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

 
รายการวิทยุตอนที่ 6 เรื่อง ห้วยฮ่องไคร้ ปกป่า ป้องน้ำ พัฒนาชีวิต

 
รายการวิทยุตอนที่ 7 เรื่อง องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
 
 
​ รายการวิทยุตอนที่ 8 เรื่อง โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 
รายการวิทยุตอนที่ 9 เรื่อง “เริ่มจากศูนย์ พลิกชีวิตสู่เกษตรทฤษฏีใหม่อย่างยั่งยืน” 

 
รายการวิทยุตอนที่ 10 เรื่อง “เกษตรกรต้นแบบ” ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาเลา จังหวัดสกลนคร

 
​รายการวิทยุตอนที่ 11 เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 10 (ตอนที่ 1)

รายการวิทยุตอนที่ 12 เรื่อง โครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ หรือ RDPB Camp รุ่นที่ 10 (ตอนที่ 2)

Share this: