รายการวิทยุ ชุด "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา"

05 มี.ค. 2561 | 15:44:36


รายการวิทยุ ชุด "ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ประโยชน์สุขปวงประชา" รายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM91 นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมความคืบหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ สามารถติดตามได้ดังนี้
​รายการวิทยุ ตอนที่ 1 “สำนักงานกปร.กับการดำเนินงาน ในปี 2561 พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 2 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกบนแผ่นดินไทย” เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 3  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแปรรูปพืชผักสมุนไพร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่ประสบความเร็จและอยู่ในความดูแล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทราอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 4 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี จากป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่สีเขียว” เสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.

รายการวิทยุ ตอนที่ 5 “ด้วยพระอัจฉริยะภาพ พลิกดินดาน แปรเปลี่ยนเป็นดินดี ณ พื้นที่ห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี” อาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 6 “ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา” เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 11.15-11.35 น.
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 7 “ การติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน และเป็นหนึ่งในผลสำเร็จจากงานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

 
รายการวิทยุ ตอนที่ 8 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฯต้นแบบและตัวอย่างสำหรับเกษตรกรการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 9 ผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรภาคใต้ ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awords) ปี 2560 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รายการวิทยุ ตอนที่ 10 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ศูนย์ต้นแบบการพัฒนา ดิน น้ำ ป่าไม้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 11 “ห้วยฮ่องไคร้” จากป่าเสื่อมโทรมสู่พื้นที่เขียวชอุ่ม ด้วยฝายกักเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 12 จากพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร “ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง” แปรเปลี่ยน “ห้วยฮ่องไคร้” จากป่าเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 13 “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ต้นแบบจำลองของภาคอีสานในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

รายการวิทยุ ตอนที่ 14 “สายธารแห่งชีวิต ศูนย์ต้นแบบการบริหารการจัดการน้ำสู่พื้นที่ป่า สัตว์ และประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริ ”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 15 “ภูพาน” ศูนย์ต้นแบบการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพันธุกรรมพืช และพันธุ์สัตว์ป่า ตามแนวพระราชดำริ
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 16 การพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 17 ธนาคารปูไข่โซล่าเซลล์

รายการวิทยุ ตอนที่ 18 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 19 “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สูงชัน​”

 รายการวิทยุ ตอนที่ 20 “การอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 7”
 
รายการวิทยุ ตอนที่ 21 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส 
​รายการวิทยุ ตอนที่ 22 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp Extra (1) 

Share this: