พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ติดตามโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

14 ก.ย. 2561 | 17:32:59

 
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้า และตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำเป็นวันที่สองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

     จากนั้น องคมนตรี และคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกับรับฟังสรุปแผนการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึงฯ ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพินที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริไว้ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2533 สรุปความว่า "ควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณตอนบนของห้วยตะเพิน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีทำเลที่เหมาะสมมาก พร้อมกับสร้างฝายทดน้ำทางด้านท้ายอ่างเก็บน้ำดังกล่าวในลำน้ำสายนี้เป็นระยะๆ เพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของราษฎรตำบลต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ขาดแคลนน้ำ และเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก"

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะกวดอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ในปี 2560 เพื่อดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บที่มีขนาดความจุ 432,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานรวม 92% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรได้ประมาณ 1,230 ไร่ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค และเลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้ง ของราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตโครงการ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโจด และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 65 ครัวเรือน 320 คน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำให้กับราษฎรได้มีแหล่งอาหารโปรตีนและเป็นรายได้เสริมจากการทำประมงในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะได้พบปะเยี่ยมราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

     จากนั้นเวลา 11.00 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตะกึง พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันกรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการก่อสร้างในปี 2562 และเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จก็สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 3,000 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 1,000 ไร่

      ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป
Share this: