พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม

02 พ.ย. 2559 | 03:36:48
ในปีพุทธศักราช 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ทรงเปิดตัวเรื่อง "ทองแดง" หรือ "The Story of Tongdaeng" ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์เล่มใหม่ที่ทรงกล่าวถึงความฉลาดแสนรู้ของ  ทองแดง โดยแก่นของเรื่องยังทรงเน้นในเรื่องของ ความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ  ความมีมารยาทที่ดี และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง "ทองแดง" ซึ่งคนไทยยกให้เป็นสุนัขประจำรัชกาล     
 
พระราชนิพนธ์เล่มนี้เกิดขึ้นด้วยพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ในการส่งเสริมให้เยาวชนได้อ่านหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนชาวไทย

Share this: