พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม

01 พ.ย. 2559 | 13:06:24
พระราชนิพนธ์ อีกเรื่องที่สำคัญยิ่งสำหรับคนไทย คือ เรื่อง พระมหาชนก ดังพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ว่า     "...หนังสือนี้เป็นที่รักของข้าพเจ้า หนังสือนี้ไม่มีที่เปรียบ และจะเป็นที่ร่าเริงใจของผู้อ่าน ต้องการให้เห็นว่าสำคัญที่สุดคนเราทำอะไรต้องมีความเพียร ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์..."
 
ที่มาของเรื่อง พระมหาชนก คือ เมื่อปีพุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่อง "พระมหาชนก"  ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธัมมสาโร) วัดราชผาติการาม
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ทรงสนพระทัย และศึกษาค้นคว้าเรื่อง พระมหาชนก และเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2539 เสด็จพระราชดำเนินออก ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สื่อมวลชนเข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท โดยทรงแจ้งให้ทราบว่าหนังสือพระราชนิพนธ์เล่มล่าสุดเรื่อง พระมหาชนก เสร็จสมบูรณ์แล้ว

Share this: