ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ และกำหนดวันสำคัญของชาติไทย

25 เม.ย. 2560 | 18:08:10
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560
 ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบ

1.             ให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากเป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
1.1         วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
1.2         วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2.          ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ 5 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2500 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2500
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย
 
ด้วยรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง สมควรให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ จึงได้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้กำหนดวันสำคัญทั้ง 2 วัน ดังกล่าวเป็นวันสำคัญของชาติไทยต่อไป ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต และในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีเหมือนวันที่ 23 ตุลาคม
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560
 
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี 
 

Share this: