ปมท.ประชุมด่วนผู้ว่าฯทั่วประเทศ มอบแนวทางกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

17 ก.ค. 2560 | 21:12:45
ปลัดฯมท.ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference มอบแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
วันนี้ (17 ก.ค. 60) เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยัง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบแนวทางการดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญที่จะชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 รวมถึงการเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560  ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบแนวทางการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จัดพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยให้ดำเนินการจัดพิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศาลากลางจังหวัด การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำหนดให้ดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2560 โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานจากจังหวัดต่างๆ ในภาพรวมว่ามีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 1,142 โครงการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 .3 ล้านคน โดยสามารถจำแนกกิจกรรมได้ดังนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดเก็บผักตบชวา การปล่อยนกปล่อยปลา และไถ่ชีวิตโค/กระบือ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน การจัดจังหวัด/อำเภอ/เกษตรเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต การทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ การปลูกต้นไม้ การจัดเดิน วิ่ง ปั่น การกุศล และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่จังหวัดเห็นสมควร จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำความเข้าใจ และชี้แจงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดที่จัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกัน

2. การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ให้จังหวัดดำเนินการในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 24 -31 กรกฎาคม 2560 หรือตามที่จังหวัดเห็นสมควร โดยพิจารณาสถานที่จัดงานที่มีความเหมาะสม เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา อาคาร/ศูนย์ประชุมหรือจัดนิทรรศการสถานที่ของเอกชน เป็นต้น โดยให้คำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าชม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่นั่งพัก ห้องสุขา ที่จอดรถ เป็นต้น สำหรับเนื้อหานิทรรศการ ควรประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เช่น การเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ต่างๆ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น และขอให้เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย

3. การจัดพิธีการในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมในส่วนกลาง ซึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการ โดยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00 น.พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่จะจัดขึ้นในส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จะจัดให้มีกิจกรรมดังนี้
1) พิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2)พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 3)พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัด
และ 4) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของจังหวัด จัดตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยให้จังหวัดแยกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ออกจากกิจกรรมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
“บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
Share this: