ทางหลวงชนบท สนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออก สอดรับ EEC ขยายถนน 4 เลน จ.ระยอง คืบหน้า 92 %

21 เม.ย. 2560 | 12:32:45
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สนับสนุนการขนส่งสินค้าในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกสอดรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเอง สาย 15-บ้านห้วยโป่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ระยะทางรวม 10.198 กิโลเมตร

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ยกระดับขีดความสามารถการขนส่งของประเทศนั้น ในส่วนของกรมทางหลวงชนบท ขณะนี้ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อให้สอดรับกับโครงการ EEC เช่น ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับธุรกิจการค้า โรงงานอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนเส้นทางโลจิสติกส์ และเพื่อแก้ไขปัญหาในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย รย.5050 แยกสายนิคมสร้างตนเอง สาย 15 ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 36 ไปสิ้นสุดโครงการที่ถนนเทศบาลมาบตาพุด บ้านห้วยโป่ง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงถนนเดิม 2 ช่องจราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ก่อสร้างสะพาน ศาลาที่พักผู้โดยสาร รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอำนวยความปลอดภัยผู้ใช้ทาง ปัจจุบันมีผลงานความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 92 โดยจะดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นจราจร ติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2560 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 197.500 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2558-2560เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสนับสนุนแผนพัฒนาระบบขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดระยอง ทช.ยังมีแผนดำเนินการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331-ทางหลวงหมายเลข 3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 17.312 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวนคืนที่ดิน และถนนทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยกทางหลวงหมายเลข 36-ทางหลวงหมายเลข 331 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 11.487 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการเวนคืนที่ดินในปี 2561 ต่อไป
Share this: