ชื่นชมพนักงานทำความสะอาด พบเงินสดหล่นอยู่หน้าห้องน้ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง นำส่งจนท.ตามหาเจ้าของ

03 ธ.ค. 2562 | 21:20:19
ชื่นชม คนดี

ด้วยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค.62 เวลาประมาณ 05.00 น. นางสาวไพสอน อุทัยน้อย พนักงานทำความสะอาด บริษัท เอแอนด์พี เมนทิแนนซ์ ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่บริเวณห้องน้ำหญิง ชั้น 3 ด้านทิศใต้ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง นั้น ได้พบเจอเงินจำนวน 10,000 บาท บาท หล่นอยู่หน้าห้องน้ำ จึงแจ้งผู้ควบคุมงาน นางดาราณี ยงยุทธ และได้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง จากนั้น นำเงินที่พบส่งเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อประสานรอให้เจ้าของมาแสดงตนรับทรัพย์สินคืนต่อไป

ทั้งนี้ จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดังกล่าวในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่ได้เบียดบังทรัพย์สินผู้อื่นเป็นของตนเอง และเมื่อพบทรัพย์สินตกหล่น/หลงลืม ได้แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อติดตามหาเจ้าของต่อไป อันเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อมาตรฐานการให้บริการที่ดีเลิศให้กับ ทอท. สมควรแก่การยกย่องชมเชย จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัย ความสะดวก และสร้างความประทับใจ หากท่านพบเห็นปัญหาในการให้บริการ หรือปัญหาอื่นๆ สามารถติดต่อไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this: