คิดก่อนจอด ปลอดภัยไม่โดนปรับ

07 ธ.ค. 2561 | 10:20:21
คิดก่อนจอด ปลอดภัยไม่โดนปรับ
จอดรถให้ถูกกฎหมาย เรื่องง่ายๆที่ควรรู้ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 57 ประกอบ มาตรา 148 ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 500 บาท

มาตรา 57 เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
- บนทางเท้า
- บนสะพานหรือในอุโมงค์
- ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก
- ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
- ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
- ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง
- ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
- ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
- ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
- ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
- ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง
- ในที่คับขัน
- ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
- ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
- ในลักษณะกีดขวางการจราจร

ด้วยความปรารถนาดี จาก บก.จร.

Share this: