คนไทยกับการรักษ์สัตว์ป่า ร้อยละ 89.7 ตื่นตัวมากขึ้นกว่าในอดีต

14 ก.พ. 2561 | 13:11:38
สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง คนไทยกับการรักษ์สัตว์ป่า กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 824 ราย ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.6 ชื่นชมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รองลงมาคือร้อยละ 35.9 ชื่นชม ประชาชนโลกโซเชียล และร้อยละ 26.7 ชื่นชมสื่อมวลชน ในขณะที่ ร้อยละ 6.6 ชื่นชมเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
เมื่อถามถึงการตื่นตัวของคนไทย ในการรักษาสัตว์ป่า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.7 ระบุตื่นตัวและตื่นตัวเพิ่มขึ้นกว่าอดีตในการรักษาสัตว์ป่า ในขณะที่ร้อยละ 10.3 ระบุแย่ลง และเมื่อจำแนกตาม เพศ พบว่า ผู้หญิงมีสัดส่วนสูงกว่า ชายเล็กน้อยที่ระบุว่า คนไทยตื่นตัวและตื่นตัวเพิ่มขึ้นกว่าอดีต คือร้อยละ 91.1 ต่อร้อยละ 88.3 นอกจากนี้ เมื่อจำแนกตามช่วงวัยระหว่าง เด็กเยาวชน กับ ผู้ใหญ่ พบว่า เด็กเยาวชนมีสัดส่วนสูงกว่าผู้ใหญ่ในการรักษาสัตว์ป่า คือร้อยละ 91.6 ต่อร้อยละ 88.1 ตามลำดับ
Share this: