ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91

30 มี.ค. 2561 | 14:47:30


     ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สำนักงาน กปร. ออกอากาศทางสถานีวิทยุ สวพ.FM91
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 1 โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 ทางสถานีวิทยุสวพ.FM91 โดย สำนักงาน กปร.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 2 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และสกลนคร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 3 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 4 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 5 พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 6 ​สำนักงาน กปร. กำหนดการจัดสัมมนาวิชาการ "โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 7" เพื่อเป็นการค้นหานักวิจัย ผลงานวิจัยภายในประเทศ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 7 สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง
 
​ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 8 องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม

 
​ข่าวประชาสัมพันธ์ ตอนที่ 9 สำนักงาน กปร. เปิดโอกาส เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 8

Share this: