ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

08 พ.ย. 2561 | 00:47:59
 

ศักราชใหม่ กศน.กำแพงเพชร ลั่นเคลียร์ผล คุยแผน งานปีนี้ขอแบบแจ่มว้าว..!

นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเน้นนโยบายสำคัญตามข้อสั่งการของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 6 เรื่อง ได้แก่1) การดำเนินงาน “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 2)การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนทีอยู่นอกระบบการศึกษา 3)การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ 4) การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 5) การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน 6) การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้ ในส่วนของแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน ตามนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นนั้น ในเบื้องต้น สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2562และการขยายผลการขับเคลื่อน “กำแพงเพชรเมืองนักอ่าน” ประจำปี 2562โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร ครู ปวช. ครู ศรช. ครูสอนผู้พิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่บุคลากรของสำนักงาน กศน.จังหวัด ก่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2562และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงาน โครงการ /กิจกรรมสำคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อยอดการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป


Share this: