การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

14 ก.ย. 2561 | 18:19:29
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น
จากโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.45 น.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้รับรางวัลสาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น ซึ่งนายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายไพฑูรย์ วิริยะพัฒนะ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐเป็นรางวัลที่มอบให้ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนและสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เพื่อยกย่องเชิดชูแก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการดำเนินการ โดดเด่นเป็นต้นแบบที่ดีและเกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สุขประชาชน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคริเริ่มโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การใช้พลังงานอย่างประหยัด ปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกครัวเรือน โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนอบรมและนำนักศึกษาอาชีวศึกษาออกไปให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้ชุมชนใช้ไฟฟ้าปลอดภัยอย่างแท้จริงและดำเนินโครงการกับชุมชนต้นแบบ “ท่ามะกา โมเดล” ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,400 ครัวเรือน ทำให้คนในชุมชนมีการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง สร้างแกนนำในชุมชนร่วมกับอาสาสมัคร PEA ช่วยแจ้งเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้า นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Safety Center ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้การใช้ไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ประชาชนพึงพอใจ ทั้งยังสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

“ท่ามะกา โมเดล” เป็นแบบอย่างที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีนักศึกษาเข้าร่วม 7,700 คน จาก 308 สถาบันการศึกษาสามารถให้บริการชุมชน 312,150 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดชุมชนปลอดภัย ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
Share this: