การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

13 มิ.ย. 2561 | 13:57:49
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ALT ผู้แทน A.I. Consortium ร่วมลงนามในสัญญาโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนงานกลุ่มที่ 1 ระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI), ระบบ Mobile Workforce Management (MWM) และระบบ IT Integration ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ระบบเซ็นเซอร์ ระบบเก็บข้อมูลและเทคโนโลยีทางด้านการควบคุมอัตโนมัติประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบไฟฟ้า เพื่อทำให้ระบบไฟฟ้าสามารถรับรู้ข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบได้แบบสองทาง (Two-Way Communication) โดยโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนมิเตอร์จากแบบจานหมุน ไปเป็นมิเตอร์แบบดิจิทัล หรือที่เรียกกันว่า Smart Meter ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่เมืองพัทยา ถือเป็นโครงการต้นแบบในการปรับปรุงระบบมิเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับลูกค้าให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งหวังให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของตนเองได้สะดวก สามารถเข้าถึงและใช้งานบริการใหม่ๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าได้ในเชิง Real-Time นอกจากนี้ Smart Meter สามารถส่งข้อมูลไฟฟ้าขัดข้องกลับมายังศูนย์ข้อมูล ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบบริเวณไฟฟ้าดับได้อย่างแม่นยำและเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 
ข้อมูลที่ละเอียดและเที่ยงตรงจาก Smart Meter ยังจะช่วยให้กระบวนการวิเคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มีความซับซ้อน และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ รวมถึงยังสอดรับกับแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของรัฐบาล

Share this: