กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแจงเข้มมาตรการคุมร้านเกม หลังมีข่าวเด็ก 14 ถูกรุมโทรมในร้านเกม ที่สุพรรณบุรี

21 เม.ย. 2560 | 19:28:44
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ชี้แจงกรณีข่าวที่สื่อมวลชนนำเสนอว่า มาตรการควบคุมร้านเกมของภาครัฐล้มเหลว จากเหตุการณ์ที่มีเด็กอายุ 14 ปี ถูกรุมโทรมภายในร้านเกม ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบกิจการร้านเกมดังกล่าว ได้กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 59 การประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์จะต้องกระทำในวัน เวลา และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขออนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552 เข้าใช้บริการนอกเวลาที่กำหนด คือตั้งแต่เวลา 14.00 น. แต่ไม่เกิน 20.00 น. และปล่อยให้มีการสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านวีดิทัศน์ และยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ข้อ 4(1) ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการ สถานบริการ หรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ อีกด้วย

ในขณะนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เร่งรัดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้ดำเนินการปิดสถานประกอบการ (ร้านเกมที่เกิดเหตุ) และเร่งประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรด่านช้าง เพื่อนำสำนวนการส่งฟ้องมาเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการเสนอนายทะเบียนประจำจังหวัด(ผู้ว่าราชการจังหวัด) เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายต่อไป

โดยที่ผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีมาตรการคุมร้านวีดิทัศน์(ร้านเกม) ให้ประกอบกิจการภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 1)มีการตรวจร้านเกมเพื่อป้องปรามและเฝ้าระวัง เป็นประจำทุกเดือน ร้านจะได้รับการตรวจจากเจ้าพนักงานโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการตรวจร้านเกมมี 3 ลักษณะ คือ ตรวจก่อนออกใบอนุญาต ตรวจป้องปรามและเฝ้าระวัง และตรวจตามข้อร้องเรียน 2)มีการดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับร้านเกมที่ทำผิด พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 จะถูกลงโทษ โดยการพักใช้ใบอนุญาต กับการเพิกถอนในอนุญาต 
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรการที่มีความเข้มงวดต่อการตรวจสถานประกอบกิจการร้านเกม เพื่อป้องปรามและเฝ้าระวังให้มากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม ทั้งยังได้สร้างแรงจูงใจให้ร้านเกมปฏิบัติตามกฎหมาย ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม จากการดำเนินงานโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชนทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

นางพิมพ์รวี กล่าวทิ้งท้ายว่า สวธ.ขอให้กำลังใจร้านเกมที่ประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งใน กรุงเทพมหานครมีร้านเกม 8,396 ร้าน ส่วนภูมิภาคมีจำนวนถึง 27,502 ร้าน จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง และสังคม ช่วยกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสร้านเกมที่มีปัญหา ได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765
Share this: