กรมศิลปากร จัดซ้อมการแสดงละครเรื่อง "มหาพระมหาชนก" พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 ต.ค. 2560 | 14:20:35
 

กรมศิลปากร จัดซ้อมการแสดงละครเรื่อง "มหาพระมหาชนก" พระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้กำกับการแสดง และร่วมด้วยผู้แสดง ผู้บรรเลง ขับร้อง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวม 150 คนซึ่งทั้งหมดเป็นนาฏศิลปิน คีตศิลปิน และดุริยางคศิลปิน ข้าราชการของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และนักเรียนนักศึกษา ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในด้านงานอนุรักษ์ส่งเสริมสืบทอดด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติไทย เพื่อธำรงรักษาและถ่ายทอดความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรม สู่อนุชนรุ่นหลัง ทางสำนักงานสังคีตกรมศิลปากร จึงได้สนับสนุนการแสดงดนตรีนาฏศิลป์และโรงละครแห่งชาติ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงและเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดำริในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรม ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษ ตรงจากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดย ทรงดัดแปลงเล็ก้น้อย เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น ทรงแปลมหาชนกชาดกเสร็จสมบูรณ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2531 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล ให้เป็นเครื่องพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของสาธุชนทั้งหลาย

พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนกนี้ ได้ใช้แสดงในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมอบหมายให้นายเสรีหวังในธรรม ผู้เชี่ยวชาญ​พิเศษด้านสังคีตศิลป์และศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้จัดทำบทและกำกับการแสดง โดยได้จัดการแสดงเป็นครั้งปฐมฤกษ์​ ณ.โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มีนาคมพุทธศักราช 2540 รวมทั้งสิ้น 3 รอบการแสดง จากนั้นได้นำมาจัดแสดงในงานสำคัญๆอีกหลายครั้ง และ รวมถึงใน วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ.เวทีกลางแจ้ง บริเวณสนามหลวงด้านทิศเหนือ อีกด้วย


Share this: