กรมควบคุมโรค รณรงค์ “วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017” สานพลังประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกในแหล่งท่องเที่ยว Dengue Free Tour

19 มิ.ย. 2560 | 20:13:55
วันนี้ (19 มิถุนายน 2560)ที่ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิรพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขต 11 กระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง นายวัฒน เริงสมุทร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นายรอง ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และ ดร.นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2017 ซึ่งในปีนี้อาเซียนกำหนดประเด็นรณรงค์ คือ United Fight Against Dengue หรือ ประชารัฐร่วมใจปราบยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งโรคไข้เลือดออกยังเป็นปัญหาสาธารณสุขในอาเซียน โดยพบผู้ป่วยรวมกว่าปีละ 200,000 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรกมีรายงานผู้ป่วยใน 7 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม 69,213 ราย เสียชีวิต 57 ราย


นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ในปี 2560 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม–ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วทั้งสิ้น 12,670 ราย เสียชีวิต 23 ราย ทั้งนี้เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ภาคใต้รวม 6,583 ราย หรือมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52) ของผู้ป่วยทั้งประเทศ นอกจากนี้ พบว่าจังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา สงขลา และพัทลุง มีอัตราป่วยสูงสุดของประเทศมาตั้งแต่ต้นปี เฉพาะในจังหวัดกระบี่ พบผู้ป่วยสูงสุดในอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง 113 ราย อำเภอคลองท่อม 17 ราย และเกาะลันตา 10 ราย


ทั้งนี้ การเกิดโรคไข้เลือดออกในแหล่งท่องเที่ยว จะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วน (ประชารัฐ) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านค้า และที่สำคัญคือประชาชน ต้องช่วยกันดูแลชุมชน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวให้สะอาด น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพตามหัวข้อ Dengue Free Tour “ท่องเที่ยวสบายใจ ห่างไกลโรคไข้เลือดออก”


โดยขอให้ประชาชนยึดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง คือ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด ไม่รกทึบจนเป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2.เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจมีน้ำขังไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และ 3.เก็บภาชนะใส่น้ำปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวเอง ก็ต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัดด้วยวิธีต่างๆด้วย เช่น ใช้ยาทากันยุง ปิดประตูหน้าต่างที่พักให้มิดชิด ช่วยดูแจกันดอกไม้ว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือไม่หากพบให้เทลงดินเสีย เพื่อที่จะให้ไม่เกิดยุงลายมารบกวนและยังทำให้ปลอดภัยจากโรคที่นำโดยยุงด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422
Share this: