กรมขนส่งทางบก ร่วมกับ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย - สมาคมการค้าโลจิสติกส์ และผู้ค้าอาเซียน แถลงข่าวการจัดงาน “Asean Logistics & Purchasing Expo 2018”

14 พ.ย. 2560 | 11:18:50
 

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงาน แถลงข่าวการจัดงาน“Asean Logistics & Purchasing Expo 2018 ” พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขนส่งทางถนน และความร่วมมืออาเซียน" ก้าวสู่การเป็นศูนย์รวมและผู้นำด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอาเซียน เพื่อยกระดับสร้างมาตรฐานการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และ ตอบสนองนโยบายด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของรัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนระบบขนส่งในภาพรวมสู่การเป็นศูนย์รวมและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ทางด้านมาตรฐานการบริการหรือบริหารจัดการ มาตรฐานการขนส่งที่ปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มาตรฐานเรื่องอัตราค่าบริการและต้นทุนในการดำเนินธุรกิจที่ต่ำกว่า รวมทั้งการสร้างโครงข่ายและเครือข่ายเชื่อมโยงด้านบริการในกลุ่มภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถขับเคลื่อนกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2562

สำหรับ การจัดงาน “Asean Logistics & Purchasing Expo 2018” จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Hall 4 อิมแพคเมืองทองธานี


Share this: