กรมการท่องเที่ยวเร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรกลุ่มอีสานตอนบน เรียนรู้ "วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น" ที่จังหวัดนครพนม

13 มี.ค. 2561 | 14:51:57
กรมการท่องเที่ยวเร่งเพิ่มศักยภาพบุคลากรกลุ่มอีสานตอนบน เรียนรู้ “วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน” ที่จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเป็นการยกระดับบุคลากรของไทยให้แข่งขันกับประเทศในอาเซียนได้
 
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้เล็งเห็นว่าควรมีการยกระดับมัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities) ในการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ได้จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว “ วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน” ณ โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 80 คน ประกอบด้วย มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการท่องเที่ยวให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะความรู้ความสามารถในการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
 
ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เชิญวิทยากร ประกอบด้วย ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม คณบดีวิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขานุการศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชนชาวภูไท มาเป็นวิทยากรด้วย ซึ่งผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์มากมาย อาทิ มัคคุเทศก์จะได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถนำไปบอกเล่าเรื่องราว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีไทยให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความประทับใจ ขณะเดียวกัน มัคคุเทศก์สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กลับมาเที่ยวเมืองไทยซ้ำอีก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม
 
สำหรับเนื้อหาที่ใช้บรรยายในครั้งนี้ ประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มอีสานตอนบน ภายใต้การบูรณาการสู่อาเซียน การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากจังหวัดนครพนมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดนครพนมและกลุ่มอีสานตอนบน นอกจากนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานในพื้นที่พร้อมรับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระธาตุพนม โบราณสถานสำคัญที่ชาวไทยและชาวลาวมีความศรัทธามาตั้งแต่สมัยโบราณ ได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติของชาวภูไท วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
 
“ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย สามารถท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้วิถีถิ่น วิถีไทย ซึ่งล้วนแต่เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
อันเกิดจากวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สำเนียงและภาษาพูดของผู้คน การแต่งกายที่เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ มีความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ องค์ความรู้ที่ได้จากแหล่งท่องเที่ยว พืชพันธุ์พื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่น และที่สำคัญความมีน้ำใจยิ้มแย้มแจ่มใสอันเป็นบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของคนภาคอีสาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการสร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีการส่งเสริม พัฒนา ให้ความสำคัญกับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มีทักษะในการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวไทยก้าวสู่การแข่งขันในเวทีระดับชาติได้อีกด้วย” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว

Share this: