กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำทางเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

12 ม.ค. 2560 | 09:42:02
กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารไม่ประจำทางเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
.
นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ด้วยรถบรรทุกสินค้าและรถโดยสารไม่ประจำทางภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา จำนวน 115 คัน และรถบรรทุกสินค้าภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม จำนวน 111 คัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารทั้งในเรื่องการใช้เอกสารรูปแบบเดียวกัน การยอมรับรูปแบบยานพาหนะในการขนส่ง และลดการตรวจสอบสินค้าตามจุดผ่านแดนต่างๆ อันจะส่งผลให้การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศมีความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา และบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม โดยรับคำขอได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสาร สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก จตุจักร สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือดาวน์โหลดคำขอได้ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th และยื่นคำขอได้ที่ สำนักการขนส่งผู้โดยสารหรือสำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
.
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการขนส่งที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี รวมทั้งต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบประกาศเชิญชวน โดยมีหลักฐานประกอบคำขอรับการคัดเลือก ได้แก่ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณี ที่ยังไม่สิ้นอายุ สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ แล้วแต่กรณีที่ยังไม่สิ้นอายุ (ถ้ามี) เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ เอกสารแสดงความน่าเชื่อถือในการประกอบการขนส่ง ความพร้อมในการประกอบการขนส่ง การบริหารจัดการ และหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถที่ขอใช้ในกรณีที่มีรถอยู่แล้ว ณ วันที่ยื่นคำขอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8521 หรือ 0-2271-8491 หรือที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการ
Share this: