กฟน. ลงนามข้อตกลง "คุณธรรมโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน" ถนนตก-สะพานพระราม 9

17 ก.ค. 2560 | 13:30:04
 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)​ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม"งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน" โครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม 9 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)​หน่วยงานเอกชนผู้เข้าร่วมเสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามในข้อตกลงครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยหน่วยงาน เอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)​ กล่าวว่าในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เขตกรุงเทพฯนนทบุรีและสมุทรปราการ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้านครหลวงมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบให้นำข้อ ตกลงคุณธรรมมาใช้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยคัดเลือกโครงการที่เป็นภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000​ ล้านบาทขึ้นไป เพื่อจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ในการลงนามร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย คือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนผู้เข้าร่วมการเสนอราคาหรือเสนองานและผู้สังเกตการณ์ ว่าจะไม่มีการกระทำการใดๆที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ

ทางด้าน นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า สำหรับปี พ. ศ. 2560 โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการพระราม 3 ช่วงสถานีต้นทางถนนตกถึงสะพานพระราม 9 ถือเป็นการจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมครั้งที่ 2 เป็นเส้นทางที่กำลังเริ่มดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง โดยมีวงเงินในการจัดหาว่าจ้าง 1,946.98 ล้านบาท มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง มีกำหนดให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิค เปิดซองทางเทคนิคในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2561 โดยระหว่างการดำเนินการในโครงการนี้ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี อาจจะมีผลกระทบกับการจราจร บ้างในบางช่วง แต่จะพยายามให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด และยืนยันจะไม่มีผลกระทบในเรื่องของกระแสไฟฟ้าอย่างแน่นอน การดำเนินการนั้นจะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการก่อสร้างรูปแบบของอุโมงค์​ใต้ดิน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง​ 3.6 เมตร ซึ่งวิธีนี้​แทบจะไม่มีผลกระทบเลย กับการก่อสร้างระบบร้อยสาย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับประชาชน​บ้างในช่วงที่เป็นการก่อสร้างบ่อพักที่อาจกระทบผิวจราจร ซึ่งการหลีกเลี่ยงผลกระทบ​ของ กฟน.คือจะเป็นการทำงานในช่วงกลางคืน รวมถึงการประชาสัมพันธ์​ให้ ประชาชน​ได้รับทราบข้อมูล​

ส่
วนจำนวนเส้นทางของโครงการ ที่ผ่านมามา กฟน.ได้ดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินไปแล้วกว่า 11 กม. ที่อยู่​ระหว่าง​การก่อสร้าง 45 กม. และ เส้นทางมหานครแห่งอาเซียน​อีก 127 กม. รวมเป็นที่อยู่​ระหว่างดำเนินโครงการคือ 180 กม. ซึ่งทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นภายในปี 2564 อีกทั้งยังมีโครงการที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต​อีก ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผน

อย่างไรก็ตามในปี 2560 กรมบัญชีกลางได้แจ้งรายชื่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับคัดเลือกให้ กฟน.จัดทำข้อตกลงคุณธรรมอีก 2 โครงการคือโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการรัชดาภิเษก-พระราม 9 มูลค่า 4,250 ล้านบาท และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนในถนนจรัญสนิทวงศ์ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มูลค่า 2,560 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคประชา สังคมว่า โครงการดังกล่าวจะปลอดจากการทุจริต เงินงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ


Share this: