กฟน. จัดสัมมนาผู้ประกอบการป้ายโฆษณาทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง

11 ก.ย. 2562 | 11:18:16
 

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายกนิษฐ์ ลือตระกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกอบการป้ายโฆษณา ซึ่งมีการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งต้องมีความระมัดระวังในการทำงานอย่างยิ่ง อีกทั้งหากเกิดเหตุจะทำให้กระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ กฟน. ที่มุ่งมั่นในด้านเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าที่มั่นคงและความปลอดภัยของผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนทั่วไป และสิ่งของสาธารณะต่าง ๆ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่าอุบัติภัยเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้


ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ยังมีโครงการ “MEA BETTER CARE SERVICE” เป็นการให้บริการดูแลระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษที่เป็นสมาชิกในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทั้งในด้านการให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องของระบบไฟฟ้าภายในอย่างรวดเร็ว และการจัดหาเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาการใช้ไฟฟ้าของสมาชิกให้มีความมั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง กฟน. พร้อมให้บริการแก่ผู้ประกอบการเพื่อร่วมขับเคลื่อนนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2878 5288 ในเวลาทำการ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย กฟน. รวมทั้งศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


Share this: