กปน. “เปิดเมกะโปรเจกต์สร้างสุข ปลุกกระแสคุณธรรม” สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประปา

16 มี.ค. 2560 | 06:24:20

วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ การประปานครหลวง, นายปริญญา ยมะสมิต รองผู้ว่าการ กปน. นายจำเริญ ตันติวงศ์วัฒน์ วิศวกรใหญ่ ระดับ 10 กปน. และ นายสุทธิรักษ์ บูชากุล วิศวกรเชี่ยวชาญ ระดับ 9 กปน. ร่วมชี้แจงการดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 “เปิดเมกะโปรเจกต์สร้างสุข ปลุกกระแสคุณธรรม” เพื่อชี้แจงขอบเขตการดำเนินงาน ทั้งงานก่อสร้างระบบท่อ และงานก่อสร้างระบบผลิต เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มเสถียรภาพในระบบประปา ทั้งด้านระบบผลิต ระบบส่ง และจ่ายน้ำประปา


นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน กปน. มีโรงงานผลิตน้ำ 4 แห่ง กำลังการผลิตน้ำรวม 6.32 ล้าน ลบ.ม./ วัน ระบบอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่ความยาวกว่า 190 กิโลเมตร ระบบท่อประธาน 2,000 กิโลเมตร ระบบท่อจ่ายน้ำอีกกว่า 33,000 กิโลเมตร เพื่อให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ รวม 2.3 ล้านราย หรือประมาณ 12 ล้านคน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับขยายตัวของเมืองและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในปีนี้ กปน. จึงได้ดำเนินงานโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็น 1 ใน 5 งานสร้างสุข ที่ กปน. จะส่งมอบให้ประชาชนทุกคนในโอกาสครบรอบ 50 ปี กปน. โดยมีวัตถุประสงค์ อาทิ ขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เชื่อมฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นทาง เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบส่งน้ำ เป็นต้น โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 6 ปี (พ.ศ. 2560-2565) ด้วยงบประมาณ 42,750 ล้านบาท ทั้งนี้ ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน กปน. ได้ให้ความสำคัญกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทุกรายการ ทุกขั้นตอน เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ทุกท่านว่า กปน. ยึดประชาชนผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มีปณิธานในการดำเนินงานร่วมกัน คือ “ประปาเพื่อประชาชน”


Share this: