กปน. ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีคลอรีนรั่วไหล รง.บางเขน ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

16 ก.ย. 2563 | 18:34:45

เมื่อ​วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ โรงงาน​ผลิต​น้ำบางเขน นายมนตรี ล่องตี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) และ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีคลอรีนรั่วไหล แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ของโรงงานผลิต​น้ำบางเขน

โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ สำนักอนามัย ศูนย์วิทยุพระราม สถานีดับ​เพลิง สถานีตำรวจ และ​หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมฝึกซ้อมแผนฯ​

โดยสมมุติสถานการณ์ว่าเกิดเหตุคลอรีนรั่วไหลภายในโรงงานผลิต​น้ำบางเขน ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบโรงงาน และต้องขอการสนับสนุน​จากหน่วยงานภายนอก ซึ่ง กปน. ได้ตั้งกองอำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมติดต่อประสานงาน​กับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อระงับเหตุ ซึ่งสามารถยุติเหตุได้ภายใน 60 นาที

ทั้งนี้ ผู้ฝึกซ้อมได้หารือปัญหาและอุปสรรคหลังการฝึกซ้อมแผนฯ อาทิ การปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน ความพร้อมของชุดและอุปกรณ์ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ อาทิ การให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกับชุมชน การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ การสร้างความมั่นใจกับประชาชน ฯลฯ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน​ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ในการนี้ พลตรี บัลลังก์ วัชระคุปต์ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปน. นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) กปน. ผู้แทนจากมณฑลทหารราบที่ 11 และหมู่บ้านการไฟฟ้า ร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมแผนฯ ด้วย
Share this: