กทม. เชิญชวน ล้างมือ ก่อนปรุง ก่อนกิน ชีวิตปลอดโรคสร้างสุขภาพดี

11 ต.ค. 2561 | 16:49:30
 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมรณรงค์ “กรุงเทพฯ ร่วมใจ ล้างมือ ลดโรค ปี 2561” และมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการอาหารที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รับรองของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดขึ้นเนื่องในวันล้างมือโลกซึ่งตรงกับวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี เพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการล้างมือก่อนปรุงและก่อนกินอาหาร ซึ่งจะทำให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด และปลอดภัย โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักงานเขตพญาไท และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า การล้างมือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ วันล้างมือโลกจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือเพื่อป้องกันโรค โดยในปี 2561 การรณรงค์จะมุ่งไปที่ความสำคัญของการล้างมือกับสุขาภิบาลอาหารในประเด็นการล้างมือ – การประกอบปรุงเพื่อสุขภาพ “Clean hands – a recipe for health” สำหรับโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยด้านสุขภาพ ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ภายใต้นโยบาย NOW “ทำจริง เห็นผลจริง” ซึ่งมุ่งเน้นสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการอาหาร ทั้งนี้หากการประกอบปรุงไม่เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหารจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคไปสู่ประชาชนจำนวนมากได้ และเนื่องในวันล้างมือโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ต.ค. ของทุกปี กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้ประกอบการอาหารและประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์โดยการล้างมือก่อนปรุงและก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคและสร้างสุขภาพที่ดีของตนเองและทุกคน


Share this: