กทม.อบรมเครือข่ายข่าว สอดส่องป้องกันภัยรูปแบบต่างๆ

06 ธ.ค. 2561 | 12:19:55
 

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายข่าวของกรุงเทพมหานคร ว่า ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้รับความท้าทายจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน ทำให้ในบางปัญหามีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากโรคที่เกิดขึ้นใหม่ อันส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และประเทศชาติ ดังนั้น เรื่องความมั่นคงของชาติ ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะด้านการทหารเท่านั้น แต่ความมั่นคงของชาติยังครอบคลุมทุกบริบท ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชนชาติไทย ยังไม่นับรวมถึงปัญหาที่เรื้อรัง อาทิ ปัญหาด้านยาเสพติด คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เป็นต้น ซึ่งการจะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครมีความมั่นคงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะความร่วมมือจากภาคประชาชนที่จะร่วมกันคอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดสิ่งไม่ดีไม่งามในสังคมไทย พร้อมร่วมกันสร้างสันติบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันต่อไป


กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีภารกิจสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ตาม พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 โดยกำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็น “ผอ.รมน.กทม.” ซึ่งมีภารกิจ กอ.รมน.กทม. มีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่ รวมทั้งอำนวยการ ประสานงาน สนับสนุน และบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบพร้อมรายงาน และประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม ซึ่งการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมมือร่วมใจช่วยเป็นหูเป็นตา ช่วยสอดส่องดูแล และสนับสนุนการรายงานข่าวสารสำคัญในพื้นที่ของตน ตลอดจนสิ่งผิดปกติในพื้นที่ให้ทางหน่วยงานราชการ เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในประเทศชาติ ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานไว้ในพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในโอกาสพิธีรัชดาภิเษก เมื่อวันที่ 8มิ.ย. 2514 โดยมีความในตอนหนึ่งว่า “ชาติบ้านเมือง คือ ชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคน และการดำรงรักษาประเทศชาตินั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใด หมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ คน ที่ต้องร่วมมือกระทำ พร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บ้านเช่า คอนโดมิเนียม ผู้นำชุมชน วินจักรยานยนต์รับจ้าง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด มูลนิธิ สมาคมต่างๆ ในพื้นที่ จำนวน 330 คนโดยมีพล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการ รมน. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปกครองและทะเบียน วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องกษัตริย์ศึก (ชั้น 4) โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน


Share this: