กทม. จัดอบรมบุคลากร ทำความเข้าใจ-ป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศ

10 ม.ค. 2560 | 09:19:02
 

วันที่ 10 มกราคม 2560 นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิแก่บุคลากร กรุงเทพมหานคร ว่า การจัดการสัมนาครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง เกิดความตระหนักและร่วมกันหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิในสถานที่ทำงาน 

นางรัชนีวรรณ กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหาด้านความรุนแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคม โดยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ไม่เว้นแม้แต่ในหน่วยงานของทางราชการ สร้างผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สิทธิ และเสรีภาพของผู้ถูกกระทำโดยตรง รวมถึงประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศที่มีอย่างหลากหลาย สร้างความสับสนว่าการกระทำใดเข้าข่ายเป็นการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศบ้าง ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นปัญหาดังกล่าว เพื่อรับรู้ถึงผลกระทบและมีทัศนคติที่ถูกต้อง เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยศึกษาผ่านหลักของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและใช้เป็นแนวทางในการป้องปรามและแก้ไขปัญหาความรุนแรง การคุกคาม และการล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานราชการ 
ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในด้านการป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงและการละเมิดสิทธิบุคลากรของกรุงเทพมหานคร โดยได้มีนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงานและเร่งรัดผลักดันให้เกิดมาตรการการป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรง การละเมิดสิทธิในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นจำนวน 2 รุ่น แบบไป-กลับ ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 10-11 มกราคม 2560 จำนวน 250 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 12-13 มกราคม 2560 จำนวน 108 คน


Share this: